Varvara Stepanova 「Circle Points」

(1923年)

blogger-image-395103417.jpg

コメント